ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο/ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ/Α ΟΝΟΜΑ/ΤΑ ΤΟΥ/ΩΝ ΟΠΟΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ/ΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2017

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Page 10 of 234
Content View Hits : 279202