ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 06 March 2012 08:52

Διεθνής διαγωνισμός για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας

Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα σχολεία να αποστείλουν ταχυδρομικά, μέχρι και την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 (με απόδειξη τη σφραγίδα του ταχυδρομείου), στη διεύθυνση :

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών, Γραφείο 2161, υπόψη της κ. Μπομπέτση, τα παρακάτω δικαιολογητικά (όλα εις πενταπλούν) :

1) το έντυπο της αίτησης, όπου θα συμπληρώνονται με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο του προτεινόμενου από το σχολείο μαθητή/μαθήτριας, η ημερομηνία γέννησης, τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας και της διεύθυνσης του σχολείου,

2) την έκθεση αξιολόγησης του μαθητή/μαθήτριας, στα Ελληνικά και στα Γερμανικά, (με τις υπογραφές: του Δ/ντή, του καθηγητή Γερμανικών και του φιλολόγου που διδάσκει τα περισσότερα μαθήματα στην τάξη του μαθητή), η οποία θα συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ελέγχου προόδου Α’ τριμήνου (για τους μαθητές Γυμνασίου) ή Α’ τετραμήνου (για τους μαθητές Λυκείου), του τρέχοντος σχολ. έτους (και από τη έλεγχο προόδου παρελθουσών τάξεων, σε περιπτώσεις μαθητών Λυκείου οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι διδάσκονταν Γερμανικά και στο Γυμνάσιο),

3) επιστολή (1-2 σελίδες), στα Γερμανικά, όπου οι μαθητές θα αναφέρουν τους λόγους συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και θα απαντούν σε κάποια ερωτήματα (βλ. συνημμένη Ρηματική Διακοίνωση),

4) τη δήλωση σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων,

5) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή άλλη επίσημη υγειονομική αρχή, και

6) φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μαθητή/της μαθήτριας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στη συνημμένη Ρηματική Διακοίνωση.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση υποψηφιότητας ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποψηφίων.

Φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά υποψηφίων ή εκτός των απαιτούμενων ορίων ηλικίας αυτομάτως θα απορρίπτονται.

Η τελική επιλογή των μαθητών θα γίνει από επιτροπή την οποία θα συστήσει η Γερμανική Πρεσβεία της Αθήνας.

Εφόσον επιλεγεί μαθητής ή μαθήτρια που έχει προτείνει το σχολείο σας, θα ειδοποιηθείτε άμεσα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παραπάνω προκήρυξη (με τα σχετικά συνημμένα) έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. http://www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Ευρωπαϊκή Ένωση & Διεθνείς Οργανισμοί.

Συνημμένα : ένδεκα (11) σελίδες.

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Εσωτερική διανομή:

- Δ/νση Δ.Ε.Σ., Τμήμα Β΄

Content View Hits : 309726