ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 26 April 2012 12:20

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

 

΄Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (στ) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).
  2. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/2008, άρθρο 3 παρ.1 (ΦΕΚ 218 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση «Εξετάσεις-΄Οργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την προκήρυξη των εθνικών εκλογών.
  4. Την υπ’ αριθμ. 42825/ΚΒ/12-4-2012 Υ.Α. με θέμα «Αναβολή εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012».
  5. Το από 24/4/2012 πρακτικό της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής με το οποία εισηγείται τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις 12-13/5/2012.
  6. Το από 23-4-2012 πρακτικό της Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων στο οποίο διατυπώνονται αναλυτικά τα πρακτικά προβλήματα και κοινωνικά ζητήματα, που προκύπτουν με τη διεξαγωγή των εξετάσεων στις 12-13/5/2012.
  7. Το υπ. αριθμ. 45739/ΚΒ/24-4-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, όπου εκφράζονται επιφυλάξεις για το ίδιο ζήτημα,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2012 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Μαΐου 2012 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ)  Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

 

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ : www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

 

Ακολουθούν συνημμένα έγγραφα με το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα.

 

Last modified on Thursday, 26 April 2012 12:25
Content View Hits : 309342