ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

Από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 23138/Ε1/17-02-2020 (ΑΔΑ:6ΤΥ446ΜΤΛΗ-7ΩΚ) πρόσκληση, καλούνται οι εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, α) κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, στο πλαίσιο της με αριθμ. 1ΓΤ/2020 προκήρυξης (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) "Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψηφίων εκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Τ.Ε.  και  β) κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02, στο πλαίσιο της με αριθ. 2ΓΔ/2020 Προκήρυξης (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) "Για τη διαιδκασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γεωινής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε." να υποβάλουν, εντός  της οριζόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ ιδιότητες, που επικαλούνται, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς Πίνακες Α΄Γενικής Εκπαίδευσης του ΚΕΦ. Ε΄του ν. 4589/2019 (Α΄13).

 

Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ορίζονται από 17-02-2020 έως και 13-03-2020 και

των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ από 18-02-2020 έως και 06-03-2020 και ώρα 14.00

 

Επισυνάπτονται

προκήρυξη

αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών 1ΓΤ/2020

αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών 2ΓΔ/2020

Page 5 of 346
Content View Hits : 309543