Ορισμός Νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2653/τ. Β’/30-06-2020 η υπ’ αριθ. Φ.7/82462/ΓΔ4 Υ.Α. με θέμα: “Ορισμός νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο”.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Νηπιαγωγεία