Δημοσίευση Υπουργικής απόφασης

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 6205Β/23-12-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ.
166162/ΓΔ4/20-12-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών
Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022».