Διαχείρηση κρουσμάτων Covid 19 στο πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας.

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση της πανδημίας covid19 είναι ο ΕΟΔΥ και οι οδηγίες που ακολουθούνται βρίσκονται στα link:

 

 

 

  1. Οι απουσίες των μαθητευόμενων καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας ως εξής :

 

Διαχείριση Τμημάτων àΜαθητευόμενοιàΕιδική Άδεια covid19 à Δηλώνω ημερομηνία έναρξης και λήξης της άδειας (με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν από τον ΕΟΔΥ).

 

  1. Σε περίπτωση κλειστού εργοδότη λόγω νόσησης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, αυτό δηλώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα στο Παρουσιολόγιο του τμήματος.

 

Όσον αφορά τις απουσίες λόγω των παραπάνω αιτιών ισχύουν τα εξής :

  1. Σε περιπτώσεις έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, αν μαθητευόμενος λάβει οδηγίες για κατ’ οίκον περιορισμό από αρμόδιο δημόσιο φορέα, δικαιούται να λάβει άδεια απουσίας τόσο από την εκπαιδευτική δομή όσο και από το χώρο εργασίας εφόσον αποσταλεί στο ΕΠΑ.Λ. αίτημα συνοδευόμενο από βεβαίωση του δημόσιου φορέα και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο παραγγέλων φορέας, το χρονικό διάστημα και ο λόγος απουσίας του.
  2. Η χρονική διάρκεια αυτών των αδειών καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Οι άδειες αυτές δεν προσμετρώνται στο σύνολο των ημερών της αναρρωτικής ή κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος ούτε μειώνουν το όριο των απουσιών που δικαιούται στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, παραμένει όμως η υποχρέωση του μαθητευόμενου να συμπληρώσει τις ημέρες παρουσίας σε εργοδότη που προβλέπονται από το Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.
  3. Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει χρήση των ημερών της κανονικής αδείας του (Κανονική άδεια/Κλειστός Εργοδότης έως ότου εξαντληθούν οι μέρες κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος και πέραν αυτών δηλώνεται σαν Κλειστός Εργοδότης)
  4. Όταν ένας μαθητευόμενος παίρνει ειδική άδεια (Covid19), θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα (και όχι στο τέλος του μήνα) για τις ακριβείς ημερομηνίες της άδειάς του.
  5. Η ειδική άδεια είναι καλό να εισάγεται στο σύστημα ΠΡΙΝ την αρχικοποίηση των εβδομάδων στις οποίες εμπίπτει, διευκολύνοντας έτσι την αυτόματη και ορθή συμπλήρωση του παρουσιολογίου.

 

Με βάση τα παραπάνω οι ημέρες άδειας που καθορίζονται από τον ΕΟΔΥ στις επαφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα covid19 θα καταχωρίζονται στο ΠΣ σαν ειδική άδεια (covid19).