«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)»

    Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση της με αριθ. Φ9/103460/Δ4/25.08.2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 4578/τ.Β΄/
30.08.2022) Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των
μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των
Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)».
Στην παραπάνω υπουργική απόφαση καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και
των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)
του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Eπισυνάπτεται το ΦΕΚ.