Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης μελών Ε.Ε.Π. που αιτούνται μετάθεση/οριστική τοποθέτηση και υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 126423/Ε4/14-10-2022 εγκυκλίου μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητάς της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 05-12-2022 έως και 09-12-2022 στο e-mail: mail@pelop.pde.sch.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Επισημαίνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα συνυπολογιστούν κατά τη διαδικασία οριστικής τοποθέτησης.