Ιθαγένεια

Η υπηρεσία μας χορηγεί  μόνο  το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εννέα τάξεων σε δημοτικό και γυμνάσιο ή έξι τάξεων σε γυμνάσιο και λύκειο.

Για να χορηγηθεί η Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης απαιτούνται τα εξής  δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμπληρωμένη (κάντε κλικ και εκτυπώστε την αίτηση).

2. Φωτοτυπία της άδειας παραμονής (καθαρή – ευκρινής).

3. Φωτοτυπία του διαβατηρίου (καθαρή – ευκρινής).

4. Βεβαιώσεις από τα σχολεία (για την επιτυχή φοίτηση) .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Βεβαιώσεις ΠΡΕΠΕΙ περιλαμβάνουν ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΑ με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή τη μετάφραση του Πιστοποιητικού Γέννησης.

5. Για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα > Φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Για όσους δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα > Πιστοποιητικό γέννησης ΚΑΙ επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Οι μεταφράσεις πρέπει να γίνονται από :

το Υπουργείου Εξωτερικών ή
το Προξενείο
ή από Έλληνα δικηγόρο
ή από πτυχιούχο μεταφραστή
όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

6. Όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο/η, Εξουσιοδότηση θεωρημένη από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η Ιθαγένεια χορηγείται, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των σελίδων 8 και 9 της εγκυκλίου με αρ. Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ν. 4332/2015). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σελίδες  11 και 12 της παραπάνω εγκυκλίου.