Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 119206/Y2/22-09-2021 Απόφασης της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022,
της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.», η οποία έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ: ΡΘΑΝ46ΜΤΛΗ-ΩΓ3).