ΚΠΕ – Κατάλογος

Κέντρα Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περιφέρειας Πελοποννήσου

Βασικός στόχος  των Κ.Π.Ε. είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε  τοπικό,  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο,  ευαισθητοποιώντας  τους  μαθητές  σε  θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από:

 • Την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Την παραγωγή εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού
 • Την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον
 • Την προώθηση της έρευνας στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι δράσεις που υλοποιούνται βρίσκονται σε άμεση σχέση με το  φυσικό περιβάλλον των περιοχών στις οποίες βρίσκονται και αφορούν:

 • Αειφόρο ανάπτυξη
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Διαχείριση φυσικών πόρων
 • Διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων
 • Ανακύκλωση
 • Κομποστοποίηση
 • Ατμοσφαιρική ανάπτυξη.

Αναμενόμενα  αποτελέσματα  από  τη  λειτουργία  των  Κέντρων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφορούν:

 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων με στόχο την ενεργή τους συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Η  απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  η  καλλιέργεια  δεξιοτήτων  σχετικά  με  το περιβάλλον
 • Η  επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε., ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν τις παραπάνω γνώσεις στην τάξη
 • Η αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού.

Στην Περιφέρεια Πελοποννησου λειτουργούν πέντε ΚΠΕ, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα