Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

                                             

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ       ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

                                             

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1β του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας ( ν. 3284/2004 ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α  του ν.4332/2015 και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 ( μεταβατικές διατάξεις ).

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ιθαγένεια σε αυτή την περίπτωση χορηγείται, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των σελίδων 8 και 9 της εγκυκλίου με αρ. Φ. 130181/18258/25-08-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ( ν. 4332/2015 ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σελίδες 11 & 12 της παραπάνω εγκυκλίου.

Η Υπηρεσία μας χορηγεί μόνο Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης  είτε  εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας ( Δημοτικό Σχολείο ) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνάσιο/ Λύκειο ) είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνάσιο/Λύκειο).

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου θα κατατίθενται αιτήσεις από όσους αλλοδαπούς έχουν βεβαιώσεις φοίτησης επιτυχούς παρακολούθησης από ελληνικά σχολεία και εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1.  ΑΙΤΗΣΗ  ( Υποδείγματα Αιτήσεων δίδονται στα Γραφεία μας και παρέχονται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας – κάντε κλικ και εκτυπώστε την αίτηση ).
  2.  ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ :
  3. Εννέα Τάξεων: Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό Σχολείο) & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Γυμνάσιο/Λύκειο ) ή
  4.  Έξι Τάξεων : Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/ Λύκειο), υπογεγραμμένες από τους Διευθυντές των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων

3) ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ: Πρέπει να υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο στο οποίο να φαίνεται και η ημερομηνία λήξης του.

4)  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ( ευκρινές φωτοαντίγραφο )

  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για όσους δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Οι μεταφράσεις πρέπει να γίνονται από :

  • Τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του Πιστοποιητικού.
  • Από Έλληνα δικηγόρο ή από Πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος ξένων γλωσσών
  • Μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

Η Αίτηση που αποστέλλεται ταχυδρομικά πρέπει να είναι επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.

Σε συνέχεια του 1ου δικαιολογητικού :

Στην περίπτωση που το Πιστοποιητικό αφορά ανήλικο αλλοδαπό την αίτηση πρέπει να υποβάλει ένας από τους γονείς του. Στην περίπτωση ενήλικου αλλοδαπού η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εκτός από τον ίδιο και από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή (Υπόδειγμα σχετικής Αίτησης παρέχεται από την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας  –  κάντε κλικ και εκτυπώστε την αίτηση ).

  • Σε συνέχεια του 2ου δικαιολογητικού :

             Οι βεβαιώσεις φοίτησης γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνουν ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ- ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ και τα στοιχεία αυτά συμφωνούν απολύτως με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τη μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης ή του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ακόμα, πρέπει να συμφωνούν με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καταθέτει(π.χ. Διαβατήριο).

                         Κατάθεση των Αιτήσεων και των Δικαιολογητικών:

Γίνεται είτε αυτοπροσώπως με τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλέφωνα 2710 – 230237 και 2710 – 230113 είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής Ελληνικών Ταχυδρομείων ή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς  ( COURIER ) στην Ταχυδρομική Δ/νση :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΣΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗ 38-40

22132 ΤΡΙΠΟΛΗ

Η Αίτηση που αποστέλλεται ταχυδρομικά πρέπει να είναι επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.