Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Άσκηση Ιδιωτικού Έργου

Για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ αρμόδιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου (έντυπο).

Βεβαίωση του φορέα που πρόκειται να εργαστεί στο οποίο να αναφέροντια αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης και η αμοιβή.

Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο δημόσιος υπάλληλος, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν παρακολύεται η άσκηση των καθικόντων του, λόγω του ιδιωτικού έργου, το οποίο αιτείται.