Άσκηση Ιδιωτικού Έργου

Για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ αρμόδιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου (έντυπο).

Βεβαίωση του φορέα που πρόκειται να εργαστεί στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης και η αμοιβή.

Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο δημόσιος υπάλληλος, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν παρακωλύεται η άσκηση των καθηκόντων του, λόγω του ιδιωτικού έργου, το οποίο αιτείται.