Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Έγκριση προγράμματος “AT THE SCHOOL OF OPEN COHESION”

Μετά από αίτημα (αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 179557/Δ2/18-11-2019) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου για έγκριση του προγράμματος με τίτλο: “At the School of Open Cohesion” στο πλαίσιο επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, με σκοπό την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 3/16-01-2020 του Δ.Σ.), σάς γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2020 η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: “At the School of Open Cohesion” στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με τη συμμετοχή των ακόλουθων σχολείων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

  • 3ο ΓΕ.Λ Τρίπολης Αρκαδίας
  • 2ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας Μεσσηνίας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα.
2. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο πρόγραμμα να είναι δωρεάν και να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους.
3. Ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της υλοποίησης του προγράμματος στη σχολική μονάδα, θα αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος κατά την κρίση του, επιλέγοντας κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών, είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.
4. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εντός ωρολογίου προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις διδακτικές ώρες.
5. Η συμμετοχή στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να μην περιλαμβάνει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
6. Να μην χρησιμοποιηθεί το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό.
7. Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).
8. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-χουσών μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση ή η βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών.
10. Σε τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο του προγράμματος από τις σχολικές μονάδες, να τηρούνται απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις των εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ., που προσδιορίζουν, το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης να ενημερώσουν σχετικά τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.