Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών-Υπευθύνων για τη Μαθητεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

     

ΑΜ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

    ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

704172  

8226

    ΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ             ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

704317  

8229

    ΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ             ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οι αποκλειόμενοι έχουν αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων τριών εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης.

Οι ενστάσεις απευθύνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (με email) για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail[at]pelop.pde.sch.gr

    ΜΑΘΗΤΕΙΑ