Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις