Ορισμός Μελών Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) για το σχολικό έτος 2022-202

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :