Εγκρίσεις/Άδειες προγραμμάτων -δράσεων-ερευνών

Η υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων/ερευνών, που αφορούν σε μία σχολική μονάδα εγκρίνεται από τον ∆ιευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις, που οι δράσεις/τα προγράμματα/οι έρευνες αφορούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια ∆ιεύθυνση, απαιτείται η έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης). Εάν οι δράσεις/τα προγράμματα/οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της ίδιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης απαιτείται η έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης). Στις περιπτώσεις που οι δράσεις/τα προγράμματα/οι έρευνες αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, απαιτείται η έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/3-8-2021) και τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α’/23-12-2021))