Εφαρμογή IDEA

Η εφαρμογή Google play της πλατφόρμας IDEA έχει ήδη αναρτηθεί.

Μπορείτε να την καταβάσετε και να δείτε το περιβάλλον της εφραμογής μας από το παρακάτω QR CODE