Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 6092Β/22-12-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ1/166189/ΑΔ/Δ1/20-12-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ1/101891/Δ1/19-08-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ» (Β’ 4130)»