Οδηγίες λειτουργίας Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου με εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου

Η διεύρυνση του Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος εντάσσεται στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Η ποιοτική αυτή αναβάθμιση ανταποκρίνεται στον κοινωνικοπαιδαγωγικό και αντισταθμιστικό ρόλο του Νηπιαγωγείου, παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να ωφεληθούν από πολλαπλά ερεθίσματα και από την περαιτέρω υποστήριξη πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος.