Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-08-2020 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολ. έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους.

Σας γνωστοποιούμε ότι η με αρ. 103/ΕΕΠΠΣ/24-8-2020 απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ με

θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ:

93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα

Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με

αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους», αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο πρόγραμμα

Διαύγεια με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Ω5ΖΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤΦ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

πειραματικά, πρότυπα