Οδηγίες/δικαιολογητικά για τη Διαδικασία Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριών σε ΚΕΣΥ

Οι αναπληρωτές/τριες, που προσελήφθησαν για τα ΚΕΣΥ  αφού ετοιμάσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ακολουθούν τα παρακάτω βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους.

Προσέλευση στο ΚΕΣΥ που τοποθετήθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας στη 1 ή 2 Σεπτεμβρίου:

Όλοι οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στο ΚΕΣΥ που τοποθετήθηκαν και 

υπογράφουν: 

α) την σύμβασή τους εις τριπλούν [θα υπάρχει έτοιμη στο ΚΕΣΥ]

β) την πράξη ανάληψης υπηρεσίας [κατεβάστε το έντυπο]

καταθέτουν:

αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο {Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)}.

ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και

ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση [κατεβάστε το έντυπο] περί:

γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,

γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

δδ) Έντυπο ατομικών στοιχείων [κατεβάστε το έντυπο]

Επίσης πρέπει να κατατεθούν:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Τραπεζικό λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (φωτοτυπία πρώτης σελίδας)
  3. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  5. Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
  6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, και αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος (τέκνων) [κατεβάστε το έντυπο]. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (μόνο για έγγαμους ή/και με ανήλικα τέκνα). Σε περίπτωση που είστε γονείς τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).

Σημειώσεις:

  • Πριν την υπογραφή των συμβάσεων θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., Διεύθυνση).
  • Πρωτότυπο αντίγραφο σύμβασης θα παραλάβετε στην συνέχεια από το ΚΕΣΥ που τοποθετηθήκατε.

Δικαιολογικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας ή/και αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου.

Επιπλέον στο ΚΕΣΥ που τοποθετήθηκαν καταθέτουν, όσοι υποψήφιοι/ες επιθυμούν

αίτηση  αναγνώρισης προϋπηρεσίας [κατεβάστε το έντυπο] ή/και 

αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου για μισθολογική κατάταξη [κατεβάστε το έντυπο] ή και

οικογενειακού επιδόματος [κατεβάστε το εντυπο] .

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις αυτές (αναγνώρισης προϋπηρεσίας – αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου) είναι ξεχωριστές. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε αίτηση πρέπει να αριθμούνται να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασχέτως αν έχουν κατατεθεί σε άλλη αίτησή σας), καθώς κάθε αίτηση λαμβάνει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι αιτήσεις δεν είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν την ημέρα της πρόσληψης.

 Α. Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

 Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν.4354/20015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για την αναγνώριση προϋπηρεσίας  ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση [κατεβάστε το έντυπο] ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Β. Δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα – αν υπάρχει (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου  και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ) ή/και πρόγραμμα σπουδών εφόσον κρίνεται απαραίτητο).

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις γνωματεύσεις ιδιωτών ιατρών οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *