ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το συνημμένο με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/265/39238/04-03-2019

έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμες θέσεις, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωνική εργασία μέσω ΟΑΕΔ,

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας κ.α.) οφείλουν να προσκομίσουν στην υπηρεσία

τους Βεβαίωση Εγγραφής τους στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΒΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Content View Hits : 305627